Årsmöte 2023

Årsmöte i Oxelösund

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE MED HÄFTESSAMLARNA

Lördagen den 22 april 2023 i Oxelösund kl 10:00 – 17:00 Lokal: Alstigen 10, Oxelösund

Dagordning med ungefärlig tidsplan:

• 10:00 Samling Lokalen öppen från 10:00 och står till förfogande för bytesverksamhet, handel, diskussion och gemytligt samvaro.

• 11-12:00 Årsmötesförhandlingar

§1. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3.Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
§4. Frågan om mötet behörigen utlysts
§5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
§6. Föredragning av revisionsberättelsen
§7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§8. Behandling av ev motioner
§9. Val av ordförande för ett år
§10. Val av styrelseledamöter på 2 år. I tur att avgå är Lars Nordberg och Thomas Kinell
§11. Val av fyra kontaktpersoner
§12. Val av styrelsesuppleanter på 1 år. Avgående är Lars-Göran Bertilsson och Lennart Wiberg §13. Val av 2 revisorer och 1 suppleant på 1 år
§14. Övriga frågor
§15. Årsmötesförhandlingarna avslutas.

• 12:00 Ductus håller auktion
• 13:00 – 17:00 fortsatt samvaro

Kaffe och tilltugg kommer att serveras utan kostnad.