Höstmöte i Oxelösund 21/10-2017

Både gamla och nya medlemmar är välkomna till höstmöte i Oxelösund den 21/10-2017.

Lokal: Alstigen 10, Oxelösund.

Program

10:00-11:30 Samling, bytesverksamhet
11:30-12:30 Höstmötesförhandlingar

Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för höstmötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera  protokollet.
4. Fastställande av stat för nästa verksamhetsår.
5. Fastställande av årsavgift för nästa år.
6. Val av valberedningen sammankallande och två ledamöter
7. Övriga frågor
8. Höstmötesförhandlingarna avslutas.

12:30-13:00 Närvarolotteri

13:00-14:30 Huddinge Frimärken håller auktion. Auktionskatalogen utskickas separat.
Utlämning av inropade auktionsobjekt kan ske direkt efter auktionen.

14:30-15:00 Samvaro och aktiviteter återupptas

Det alltid lika populära lotteriet med skänkta vinster finansierar mötet. Vinstvärdet brukar
uppgå till långt över vad lotterna sammanlagt kostar. Tag gärna med något trevligt
häfte ur din dubblettsamling som ett bidrag för att ytterligare öka vinstvärdet.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.

Styrelsen önskar dig välkommen till en trevlig träff i Oxelösund.