Höstmöte i Oxelösund den 22/10-2016

Kallelse till höstmöte i Oxelösund den 22/10 – 2016

Lokal: Alstigen 10, Oxelösund. Hitta hit!

Program

10:00-11:30  Samling, bytesverksamhet
11:30-12:30  Höstmötesförhandlingar

Dagordning:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för höstmötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
4. Fastställande av stat för nästa verksamhetsår.
5. Fastställande av årsavgift för nästa år.
6. Val av valberedningen sammankallande och två ledamöter
7. Övriga frågor
8. Höstmötesförhandlingarna avslutas.
12:30-13:00  Närvarolotteri
13:00-14:30 Huddinge Frimärken håller auktion. Auktionskatalogen utskickas separat. Utlämning av inropade auktionsobjekt kan ske direkt efter auktionen.
14:30-15:00  Samvaro och aktiviteter återupptas

Lotteri

Det alltid lika populära lotteriet med skänkta vinster finansierar mötet. Vinstvärdet brukar uppgå till långt över vad lotterna sammanlagt kostar. Tag gärna med något trevligt häfte ur din dubblettsamling som ett bidrag för att ytterligare öka vinstvärdet.
Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.
Styrelsen önskar dig välkommen till en trevlig träff i Oxelösund.

Missa inte HUFAB´s auktion tidigast kl 12:00

Har du inte fått auktionskatalogen så kontakta Ulf, tel. 0156-105 60